Raporty ESPI 2018

Gdańsk, 11 kwietnia 2018 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 i art. 69a Ustawy o ofercie

Zarząd spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk("Emitent") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 i 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, zwanej dalej „Ustawą o ofercie”).

Zawiadomienie zostało złożone przez spółkę Lux Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353 („LuxMed”), jako akcjonariusza Emitenta, działającego także w imieniu The British United Provident Association Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) będącego podmiotem pośrednio dominującym wobec LuxMed za pośrednictwem podmiotu Bupa Finance PLC z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), który jest podmiotem dominującym wobec Bupa Investments Overseas Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), który jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec LuxMed,

Kopia otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

 


 

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2018 r

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2018

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 oraz na podstawie art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa , z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz projektami uchwał oraz treścią projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu.
Załączniki:

 


Gdańsk, 9 kwietnia 2018 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 i art. 69a Ustawy o ofercie

Zarząd spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk("Emitent") informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 i 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, zwanej dalej „Ustawą o ofercie”).

Zawiadomienie zostało złożone przez spółkę Lux Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353 („LuxMed”), jako akcjonariusza Emitenta, działającego także w imieniu The British United Provident Association Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) będącego podmiotem pośrednio dominującym wobec LuxMed za pośrednictwem podmiotu Bupa Finance PLC z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), który jest podmiotem dominującym wobec Bupa Investments Overseas Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), który jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec LuxMed,

Kopia otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki :

 1. Zawiadomienie_-_art._69_i_69_a_Ustawy_o_ofercie_201804090540238254


Gdańsk, dnia 3 kwietnia 2018 r

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2018

Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 i 69a Ustawy o ofercie

Zarząd spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk ("Emitent") informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. otrzymał zawiadomienia ("Zawiadomienia") w trybie art. 69 i 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, zwanej dalej "Ustawą o ofercie").
Zawiadomienia zostały złożone przez:

 1. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183364 ("Swissmed"),
 2. Pana Bruno Hangartnera będącego podmiotem dominującym wobec Swissmed, który posiadał pośrednio poprzez Swissmed akcje Emitenta, Swissmed poinformował jednocześnie o ustaniu stosunku bezpośredniej dominacji Swissmed wobec Emitenta. Kopie otrzymanych przez Emitenta zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
 1. Zawiadomienie_art__69_ustawy_o_ofercie_-_Swissmed_Centrum_Zdrowia_S.A._201804031635236923
 2. Zawiadomienie_w_trybie_art._69a_ustawy_o_ofercie_-_Bruno_Hangartner_201804031635236923

 


Gdańsk, dnia 30 marca 2018 r

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2018

NWZ 26.03.2018 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 marca 2018 roku reprezentowane było 80,11% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła: 5.923.500). Próg 5% głosów (tj.: 296.175 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 5.623.500 akcji, dających 5.623.500 głosów, co stanowi 94,93 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 76,05 % w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

 


 

Gdańsk, dnia 30 marca 2018 r

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2018

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 i 69a Ustawy o ofercie

Zarząd spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk ("Emitent") informuje, że w dniu 30 marca 2018 r. otrzymał zawiadomienie ("Zawiadomienie") w trybie art. 69 i 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, zwanej dalej "Ustawą o ofercie").
Zawiadomienie zostało złożone przez Lux Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353 ("Lux Med"), jako nowego akcjonariusza Emitenta, działającego także w imieniu The British United Provident Association Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) będącego podmiotem pośrednio dominującym wobec Lux Med za pośrednictwem podmiotu Bupa Finance PLC z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), który jest podmiotem dominującym wobec Bupa Investments Overseas Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), który jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Lux Med.
Powyższe skutkuje powstaniem stosunku dominacji bezpośredniej Lux Med wobec Emitenta.
Kopia otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki

 1. Zawiadomienie_w_trybie_art._69_i_art._69a_ustawy_o_ofercie_201803301069216807

 


Gdańsk, dnia 29 marca 2018 r

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie zamiaru nabycia przez LUX MED akcji w kapitale zakładowym Emitenta

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka," "SPSM", "Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 20.02.2018 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "SPSM", "Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), informuje, że w dniu 20.02.2018 r. pomiędzy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Główny Akcjonariusz"), a LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("LUX MED") przy udziale Emitenta zawarty został list intencyjny ("List intencyjny") w przedmiocie zamiaru nabycia przez LUX MED wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w celu rozpoczęcia prowadzenia negocjacji dotyczących uzgodnienia podstawowych warunków transakcji dotyczącej nabycia przez LUX MED akcji w Spółce ("Transakcja").

LUX MED jest zainteresowany nabyciem 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki za cenę 21.500.000 zł ("Cena") pomniejszoną o wartość długu netto Spółki oraz wycofaniem akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Główny Akcjonariusz jest zainteresowany zbyciem wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym SPSM oraz zobowiązał się do doprowadzenia do nabycia przez LUX MED w dniu transakcji akcji dających co najmniej 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu SPSM umożliwiających LUX MED przymusowy wykup pozostałych akcji SPSM na podstawie art. 82 Ustawy o ofercie publicznej. Cena sprzedaży akcji należących do Głównego Akcjonariusza ma wynieść 76,05% Ceny pomniejszonej o wartość 76,05% długu netto Spółki. Jednym z założeń Transakcji ma być ustanowienie wobec Głównego Akcjonariusza na okres 3 lat zakazu konkurencji (zgodnie z warunkami wskazanymi w Liście intencyjnym).

Przeprowadzenie Transakcji warunkowane jest m.in. tym, że: (1) SPSM osiągnie porozumienie z Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank BPS") dotyczące udzielonego przez SPSM poręczenia za zapłatę zadłużenia spółki Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. w Gdańsku, wynikającego z umowy leasingu zwrotnego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44 z dnia 29 lipca 2011 r. zawartej pomiędzy Swissmed Nieruchomości sp. z o.o., a BPS Leasing S.A., które będzie satysfakcjonowało LUX MED, oraz (2) Dyrektor POW NFZ wyrazi zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy z dnia 11.01.2016 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartej z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, (3) działalność SPSM w ramach Centrum Opiekuńczo Rehabilitacyjnego zostanie przeniesiona w strukturze zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki, (4) zostanie zawarta umowa o współpracy w ramach wsparcia Głównego Akcjonariusza w dalszym rozwoju, której przedmiotem będzie w szczególności kierowanie przez LUX MED swoich pacjentów na prywatne zabiegi w Szpitalu Swissmed.

W celu dokonania pełnej oceny Transakcji zostanie przeprowadzone badanie due diligence SPSM.

Strony ustaliły okres wyłączności dla LUX MED do dnia 31.03.2018 r., co oznacza, że Główny Akcjonariusz zobowiązał się do nie prowadzenia w tym terminie jakichkolwiek rozmów, negocjacji i wszelkiego rodzaju ustaleń, wymiany informacji dotyczących w jakimkolwiek zakresie Transakcji - w celu sprzedaży akcji innemu podmiotowi niż LUX MED. W przypadku naruszenia zobowiązania Główny Akcjonariusz zobowiązany będzie do zapłaty LUX MED kary umownej w wysokości 250.000,00 zł.

Strony postanowiły, że Transakcja zostanie zawarta nie później niż do dnia 31.03.2018 r. List intencyjny potwierdza zgodny w dacie jego podpisania, zamiar Stron prowadzenia negocjacji w celu zawarcia Transakcji.

Strony ustaliły okres wyłączności dla LUX MED do dnia 31.03.2018 r. w przedmiocie p

Strony Listu Intencyjnego zobowiązały się do zachowania poufności.

List intencyjny podlega prawu polskiemu.

 


 

Gdańsk, dnia 26 lutego 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2018

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, budynek Skwer Morena, III p., Biuro Zarządu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów”;
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz projektami uchwał.

Załączniki:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  

Agencja marketingu internetowego walkin.pl