Raporty ESPI 2017

Gdańsk, dnia 22 września 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na mocy uchwały podjętej w dniu 22 września 2017 r. dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru firmy audytorskiej HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41/27, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki dotyczących następujących lat obrotowych: (a) od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., (b) od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Emitent informuje, że nie korzystał wcześniej z usług firmy audytorskiej HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 4123.

Umowa z wybraną firmą audytorską ma dotyczyć okresu dwóch lat, tj. celem przeglądu i zbadania sprawozdań finansowych Spółki dotyczących następujących lat obrotowych: (a) od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., (b) od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.


Gdańsk, dnia 09 sierpnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2017

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 22 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki, projekty uchwał wraz z załącznikami, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu oraz dotychczasowe i proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

Załączniki :

 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  

Agencja marketingu internetowego walkin.pl