Raporty ESPI 2017

Gdańsk, dnia 07 grudnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2017

Zawiadomienie w trybie art. 69a ustawy o ofercie

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 07.12.2017 r. otrzymał od Pana Bruno Hangartnera zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą o ofercie”. W w/w zawiadomieniu Pan Bruno Hangartner, zwany dalej również „Akcjonariuszem”, poinformował o pośrednim zwiększeniu przez jego osobę procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej również „Spółką” lub „Emitentem”, z 67,17 % do 76,05 %, w wyniku rejestracji w dniu 24.11.2017 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.394.395 zł do kwoty 7.394.395 zł, w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, które to akcje zostały objęte w całości przez podmiot od niego zależny – spółkę Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwaną dalej również „SCZ”, („Podwyższenie Kapitału”).

Przed rejestracją Podwyższenia Kapitału, Akcjonariusz posiadał pośrednio poprzez SCZ 3.623.500 akcji Emitenta, co stanowiło 67,17 % kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 3.623.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 67,17 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po rejestracji Podwyższenia Kapitału, Akcjonariusz aktualnie posiada pośrednio poprzez SCZ 5.623.500 akcji Emitenta, co stanowi 76,05 % kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 5.623.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 76,05 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz poinformował również, że:

 1. podmiotem od niego zależnym, który posiada akcje Emitenta, jest spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku;
 2. brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.
 3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.


Gdańsk, dnia 06 grudnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 06.12.2017 r. otrzymał od spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą o ofercie”. W w/w zawiadomieniu spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwana dalej również „Akcjonariuszem”, poinformowała o zwiększeniu przez Akcjonariusza procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., zwanej dalej również „Spółką” lub „Emitentem”, z 67,17% do 76,05%, w wyniku rejestracji w dniu 24.11.2017 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.394.395 zł do kwoty 7.394.395 zł, w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, które to akcje zostały objęte w całości przez Akcjonariusza („Podwyższenie Kapitału”).

Przed rejestracją Podwyższenia Kapitału, Akcjonariusz posiadał 3.623.500 akcji Emitenta, co stanowiło 67,17 % kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 3.623.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 67,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po rejestracji Podwyższenia Kapitału, Akcjonariusz aktualnie posiada 5.623.500 akcji Emitenta, co stanowi 76,05% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 5.623.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 76,05% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz poinformował również, że:

 1. brak jest podmiotów zależnych od Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Emitenta;
 2. brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie;
 3. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie

 


 

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2017

Zawiadomienie w trybie art. 19 MAR

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 10 października 2017 r. otrzymał od spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, jako osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Romanem Walasińskim - Prezesem Zarządu Emitenta), zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Treść otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 


 

Gdańsk, dnia 10 października 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2017

Umowa o objęcie akcji serii F

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 października 2017 r. Spółka zawarła ze Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Akcjonariusz”) umowę o objęcie akcji („Umowa”). Na mocy Umowy, Akcjonariusz objął 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F („Uchwała”), o której podjęciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 6/2017 z dnia 22 września 2017 r. Zgodnie z Uchwałą cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi 1 zł, a tym samym łączna cena emisyjna objętych przez Akcjonariusza akcji wynosi 2.000.000 zł. Na skutek zawarcia Umowy i objęcia akcji serii F, Akcjonariusz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym w drodze przelewu bankowego. Emisja akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej.

 


 

Gdańsk, dnia 25 września 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2017

ZWZ 22.09.2017 r. - akcjonariusze 5% 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 września 2017 roku reprezentowane było 74,58% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła: 4.023.230). Próg 5% głosów (tj.: 201.162 głosy) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 3.623.500 akcji, dających 3.623.500 głosów, co stanowi 90,06 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 67,17% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.


Gdańsk, dnia 22 września 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na mocy uchwały podjętej w dniu 22 września 2017 r. dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru firmy audytorskiej HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41/27, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki dotyczących następujących lat obrotowych: (a) od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., (b) od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Emitent informuje, że nie korzystał wcześniej z usług firmy audytorskiej HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 4123.

Umowa z wybraną firmą audytorską ma dotyczyć okresu dwóch lat, tj. celem przeglądu i zbadania sprawozdań finansowych Spółki dotyczących następujących lat obrotowych: (a) od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., (b) od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

 


 

Gdańsk, dnia 09 sierpnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2017

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 22 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki, projekty uchwał wraz z załącznikami, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu oraz dotychczasowe i proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

Załączniki :

 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  

Agencja marketingu internetowego walkin.pl