Raporty ESPI 2016

Gdańsk, dnia 26 września 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2016

ZWZ 23.09.2016 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 września 2016 roku reprezentowane było 74,58% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła: 4.023.230). Próg 5% głosów (tj.: 201.162 głosy) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 3.623.500 akcji, dających 3.623.500 głosów, co stanowi 90,06 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 67,17% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.


Gdańsk, dnia 23 września 2016 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2016

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na mocy uchwały podjętej w dniu 23 września 2016 r. dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyboru spółki HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41/27, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki dotyczących roku obrotowego od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

Emitent informuje, że nie korzystał z usług HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3697.

Umowa z wybranym audytorem ma dotyczyć okresu jednego roku, tj. celem przeglądu i zbadania sprawozdań finansowych Spółki dotyczących roku obrotowego od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.


Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2016 roku

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2016

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 23 września 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad; 
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z  wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 
8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 
9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na czwartą wspólną kadencję;
13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 23.09.2016 r. wraz z projektami uchwał.   

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 23 września 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad; 

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z  wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;

12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na czwartą wspólną kadencję;

13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 23.09.2016 r. wraz z projektami uchwał.   

Załączniki:

 

Agencja marketingu internetowego walkin.pl