Raporty EBI 2018

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2018 r

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2018

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 oraz na podstawie art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz projektami uchwał oraz treścią projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu.
Załączniki:

 


Gdańsk, 29 marca 2018 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2018

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk ("Emitent") informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta obradująca w dniu w dniu 29 marca 2018 r. w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr 1, na mocy której odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu pana Romana Walasińskiego. Na podstawie uchwały nr 2 podjętej na posiedzeniu w dniu 29 marca 2018 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Panią Monikę Dałek na stanowisko Prezesa Zarządu.

Poniżej Emitent zamieszcza opis doświadczenia zawodowego i wykształcenia Pani Monika Dałek.

Pani Monika Dałek doświadczenie zdobywała: (i) w latach 2003 – 2005: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zajmując stanowisko: Sales Manager/Sales Director, (ii) od 2006 r.: w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Kesada Monika Dałek współpracując m.in. z LUX MED jako trener, (iii) w latach 2008 – 2016: LUX MED zajmując stanowisko Dyrektora Placówki Medycznej, (iv) w latach 2011 – 2017: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, zajmując stanowisko: nauczyciel akademicki – system opieki zdrowotnej, (v) w latach 2015 – 2016: LUX MED zajmując stanowisko Dyrektora Regionu Trójmiasto i Elbląg, (vi) od 2016 r.: LUX MED sp. z o.o., zajmując stanowisko Dyrektora Makroregionu Północ, (vii) od 2016 r.: BUPA Global jako uczestnik L@B Project & Field Challenge for Emerging Talents.

Pani Monika Dałek posiada wykształcenie wyższe. W 1995 r. ukończyła Skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł magistra. W 1998 r. ukończyła ponadto studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim (Specjalista ds. marketingu i handlu zagranicznego, Ekonomia Marketing i Handel Zagraniczny). W 2002 r. ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej (Specjalista Human Resources, Zarządzanie). Natomiast w 2016 roku uzyskała tytuł Master of Business Administration (MBA) na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Pani Monika Dałek w okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego. Pani Monika Dałek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pani Monika Dałek nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta, w szczególności, ani jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pani Monika Dałek nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700). Pani Monika Dałek wykonuje działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, która ma istotne znaczenie dla Emitenta tj. pełni funkcję Dyrektora Makroregionu Północ w spółce LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pani Monika Dałek w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, (ii) nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (iii) nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach względem których prowadzono postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub ustanowiono zarząd komisaryczny.

Pani Monika Dałek została powołana do Zarządu na okres 3 letniej kadencji. Termin upływu kadencji Pani Moniki Dałek to 29 marca 2021 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 marca 2018 r., o którym mowa powyżej:

 1. otrzymał od Pana Michała Mazurkiewicza oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 29 marca 2018 r. Oświadczenie pana Michała Mazurkiewicza nie zawiera przyczyn rezygnacji;
 2. otrzymał od Pana Andrzeja Olika oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 29 marca 2018 r. Oświadczenie pana Andrzeja Olika nie zawiera przyczyn rezygnacji;
 3. otrzymał od Pana Jakuba Walasińskiego oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 29 marca 2018 r. Oświadczenie pana Jakuba Walasińskiego nie zawiera przyczyn rezygnacji;
 4. otrzymał od Pana Rafał Litwica oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 29 marca 2018 r. Oświadczenie pana Rafała Litwica nie zawiera przyczyn rezygnacji;
 5. otrzymał od Pana Zbigniewa Grucy oświadczenie o rezygnacji jego osoby ze sprawowanej funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 29 marca 2018 r. Oświadczenie pana Zbigniewa Grucy nie zawiera przyczyn rezygnacji.

 


 

Gdańsk, dnia 26 lutego 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2018

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, budynek Skwer Morena, III p., Biuro Zarządu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki – „Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów”;
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz projektami uchwał.

Załączniki:

 


Gdańsk, 09 lutego 2018 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2018

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjętej w dniu 09 lutego 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Jakub Walasiński. Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej upłynie w dniu 04.11.2019 r., tj. w dniu upływu czwartej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jakub Walasiński jest studentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim. We wrześniu 2016 r. Pan Jakub Walasiński odbył praktyki w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. w Gdańsku, a ponadto legitymuje się następującym doświadczeniem:
Czerwiec 2016 r. do chwili obecnej – członkostwo w stowarzyszeniu „Forum Młodych Dyplomatów”;
2013 r. – 2015 r. Członkostwo w „Klubie Myśli Politycznej Stańczyk”;
2013 r. - 2014 r. Udział w Programie „Klasa Patronacka”, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk we współpracy z III LO w Gdańsku;
Grudzień 2016 – Ukończenie kursu Szkoły Giełdowej „Podstawy inwestowania na giełdzie” realizowanego we współpracy z Politechniką Gdańską przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;
Kwiecień 2017 r. – Organizacja wykładu z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim na Uniwersytecie Gdańskim.
Pan Jakub Walasiński:

 1. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ani za przestępstwa określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;
 2. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z późn. zm);
 3. nie prowadzi działalności poza Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.;
 4. w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego, ani wspólnikiem spółek prawa handlowego;
 5. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku,
 6. nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. spółce cywilnej lub osobowej;
 7. nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. osoby prawnej;
 8. w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
 9. w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił w żadnym podmiocie funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Załączniki

 


Gdańsk, 09 lutego 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2018

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 09.02.2018 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 09 lutego 2018 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Załączniki

 


 

Gdańsk, dnia 12 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2018

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 09 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, budynek Skwer Morena, III p., Biuro Zarządu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz projektami uchwał.

 


Gdańsk, dnia 05 stycznia 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2018

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 05.01.2018 r. otrzymał od Pana Mateusza Walasińskiego - członka Rady Nadzorczej Spółki informację o rezygnacji jego osoby z członkostwa w Radzie Nadzorczej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z przyczyn osobistych. Jednocześnie Pan Mateusz Walasiński złożył wniosek o niezwłoczne podjęcie przez Zarząd Emitenta stosownych działań formalny - prawnych.

Agencja marketingu internetowego walkin.pl