Raporty EBI 2017

Gdańsk, dnia 17 października 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2017

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F („Uchwała”), o której podjęciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 6/2017 z dnia 22 września 2017 r., informuje, iż:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 września 2017 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 10 października 2017 r. Umowa objęcia akcji serii F została zawarta w dniu 10 października 2017 r.
 2. Data przydziału akcji:
  W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii F nie miał miejsca. Umowa objęcia akcji serii F została zawarta w dniu 10 października 2017 r.
 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
  Subskrypcja prywatna obejmowała 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
  Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  W związku z ofertą prywatną przydział akcji serii F nie miał miejsca. Należycie subskrybowanych zostało 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
  Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.
  6a. Opis sposobu pokrycia akcji:
  Akcje serii F zostały pokryte wkładem pieniężnym (przelew bankowy środków pieniężnych).
 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
  Akcje serii F zostały zaoferowane 1 (słownie: jednemu) podmiotowi w trybie subskrypcji prywatnej, z którym została zawarta umowa objęcia akcji.
 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
  W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii F nie miał miejsca. Umowa objęcia akcji serii F została zawarta z 1 (słownie: jednym) podmiotem.
 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
  Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
  Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 10.335 zł w podziale na następujące koszty:
  1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
  2. wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
  3. sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,
  4. promocji oferty: 0 zł
  5. inne koszty, w tym związane ze sporządzeniem aktu notarialnego wyniosły: 10.335 zł.
Koszty emisji akcji serii F zostały ujęte w księgach rachunkowych Spółki poprzez obciążenie konta „podatki i opłaty”. Koszty te zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w wyniku roku bieżącego.


Gdańsk, dnia 22 września 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2017

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 22.09.2017 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 22 września 2017 roku wraz z załącznikami i wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Załączniki :

 


 

Gdańsk, dnia 09 sierpnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2017

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 22 września 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.000.000 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki, projekty uchwał wraz z załącznikami, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu oraz dotychczasowe i proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

Gdańsk, dnia 26 kwietnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że zwołuje na dzień 23 września 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad; 
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z  wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 
8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 
9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych; 
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.; 
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.;
12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na czwartą wspólną kadencję;
13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki na dzień 23.09.2016 r. wraz z projektami uchwał.   

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.:

JEDNOSTKOWE RAPORTY KWARTALNE: 

za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. - 11 sierpnia 2017 r. 

za II kwartał roku obrotowego, trwający od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. - 14 listopada 2017 r.

za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. - 14 lutego 2018 r. 

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY:

za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. - 19 czerwca 2017 r.

Agencja marketingu internetowego walkin.pl