Ekran do projektora - nie zapomnij o sprawozdaniu finansowym

2019-02-06

Ekran do projektora a sprawozdanie finansowe firmy


Jak da się zauważyć niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”), jeżeli chodzi o ekran do projektora https://abcprezentacji.pl/Jak-wybrac-ekran-projekcyjny–d3.html . Spółka wycenia długoterminowe aktywa finansowe obejmujące udziały w podmiotach zagranicznych i denominowane w walutach obcych według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Różnice kursowe z wyceny odnoszone są odpowiednio na kapitał z aktualizacji wyceny (przeszacowanie dodatnie bądź korekta przeszacowania do wartości historycznej) lub na wynik finansowy (przeszacowanie ujemne). 


Aktywa trwałe: rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, aktywa finansowe oraz nieruchomości inwestycyjne. Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania, jeżeli chodzi o ekran do projektora. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia. Grupa kwalifikuje do środków trwałych nadane w drodze decyzji administracyjnej prawo wieczystego użytkowania gruntów, które traktowane jest na równi z gruntem nabytym uznając, iż spełnia ono definicję aktywów w aspekcie ekran do projektora. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący: budynki i budowle 25 – 50 lat, maszyny i urządzenia techniczne 5 – 50 lat, urządzenia biurowe 3 – 10 lat 3 – 10 lat, środki transportu 5 – 10 lat 5 – 10 lat, komputery 3 – 5 lat 3 – 5 lat czy inwestycje w obcych środkach trwałych.


Aktywa finansowe aktywa finansowe obejmujące udziały w podmiotach zagranicznych i denominowane w walutach obcych według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Różnice kursowe z wyceny odnoszone są odpowiednio na kapitał z aktualizacji wyceny (przeszacowanie dodatnie bądź korekta przeszacowania do wartości historycznej) lub na wynik finansowy (przeszacowanie ujemne). Zgodnie z MSR aktywa dostępne do sprzedaży, których wartość godziwa nie może być wiarygodnie oszacowana wyceniane są według kosztu historycznego. W sprawozdaniu według MSSF różnice kursowe z wyceny zostałyby odpowiednio skorygowane w kapitale oraz wyniku finansowym lat ubiegłych oraz roku bieżącego. Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych następuje według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Wartość bilansowa składnika aktywów obejmuje koszt wymiany części składowej nieruchomości inwestycyjnej w chwili jego poniesienia, o ile spełnione są kryteria ujmowania, i nie obejmuje kosztów bieżącego utrzymania tych nieruchomości. Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego usunięcia, jeżeli chodzi o ekran do projektora.


Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu ich użytkowania potwierdzona przez zakończenie użytkowania składnika aktywów przez właściciela, zawarcie umowy leasingu operacyjnego lub zakończenie budowy/ wytworzenia nieruchomości inwestycyjnej. Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie, środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz lokat o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna w aspekcie ekran do projektora. Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych sporządzone za rok zakończony. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF, sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie Jednostki Dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli. Tworząc działalność ukierunkowaną na ekran do projektora należy o tym pamiętać. Sprawowanie kontroli przez Jednostkę Dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej spółce, chyba, że możliwe jest do udowodnienia, że taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy Jednostka Dominująca ma możliwość kierowania polityką finansową i operacyjną danej jednostki.